អំពីយើង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

Homex គឺជាសេវាកម្មស្វែងរកជាងជូនអតិថិជនដែលជួបបញ្ហាក្នុងផ្ទះជាមួយនីង សេវាកម្មរហ័ស ជាងមានជំនាញខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ៕

សមាជិក

សុឹម ឆាយ

ផន​ ពុទ្ធារី

តេង​ ស៊ាវប៉ោ

ទា​ វែងទៀង

សមិទ្ធផល

BMC (Business Model Competition Cambodia)

Smartstart Cycle 2

TOTAL STARTUPPER OF THE YEAR CHALLENGE

TOTAL STARTUPPER OF THE YEAR CHALLENGE

The Startupper of the Year by Total Chal...

TOTAL STARTUPPER OF THE YEAR CHALLENGE

The Startupper of the Year by Total Chal...